Giriş Üye Ol


UTC - Salı, 18 Eyl 2018 19:07

Amatörler İçin Bilgiler
TB1CFK_SK
Amatör Telsizci Kimdir?
Nasıl Amatör Olunur?
Kimler Amatör Olamaz?
Q Kodları
CW Kısaltmalar
Fonetik Alfabe
Amatörlüğün Tarihçesi
73 Ne Demek?
QSL Kart Ne Demek?
PMR Ne Demek?
CB Ne Demek?
CW Nedir?
RTTY Nedir?
SSTV Nedir?
Online Sınav
KEGM Soru Bankası

Amatörler İçin Linkler
APRS İzleme
NASA
Son Depremler
TA Bölge Haritası
TC SWAT
TRAC SAMSUN
TRAC TRABZON
Türk Konferans Odası
Diğer LinklerCUSTOM SPOTS
Band
160m 80m 40m
30m 20m 17m
15m 12m 10m
6m 2m 70cm

SatelliteDigtital

Spot Search

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status

VHF Aurora :
Status
144 MHz Es in EU :
Status
70 MHz Es in EU :
Status
50 MHz Es in EU :
Status
144 MHz Es in NA :
Status
Today's MUF & Es :

Status

free counters
Bugüne kadar 2764 kere okundu!

Nasıl Amatör Olunur?
Yazan : TA1ABG
Son Güncelleme : Pazartesi, 25 Tem 2011 13:12:55

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 03 Şubat 2010 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre; Amatör Telsizcilik Sınavının yer ve zamanı belirlenerek sınav tarihinden en az 30 gün önce Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün www.kiyiemniyeti.gov.tr adlı intenet sitesinden duyurulacaktır.
Sınava giriş şartları ve diğer hususlar yönetmelikte açıkça belirlenmiştir. Sınav giriş ücreti 50TL dir. Sınavda başarılı olunduğu takdirde 40TL Lisans Belgesi Kart ücreti alınmaktadır. Genellikle sınavlar Mayıs ve Kasım aylarında yapılmaktadır.

Çağrı işaretlerinin yapısı

(1) Çağrı işaretleri; ön ek, bölge numarası ve son ek olmak üzere üç bölümden meydana gelir.
(2) Ön ek; TA, TB, TC veya YM harf grubundan;
a) A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilere TA,
b) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilere TB,
c) Amatör telsizciler veya organizasyonlar tarafından; yarışma, özel günler, kutlama ve anma günleri için geçici olarak kurulan istasyonlara TC,
ç) Organizasyonlar tarafından kurulan analog veya digital aktarıcı veya röle istasyonlarına YM,
ön eki ile başlayan çağrı işareti tahsis edilir.
(3) Bölge numarası; çağrı işaretinin üçüncü karakteri olup ek-1 deki listeye göre verilir.
(4) Son ek; bölge numarasından sonra gelen en az bir, en çok üç harften oluşan harf grubudur.
a) Amatör telsiz derneklerine, ilk harfi K olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
b) Eğitim ve öğretim kurumlarına, ilk harfi X olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
c) Afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara, ilk harfi E olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
ç) İzcilik kuruluşlarına, ilk harfi S olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
d) Araştırma kurumlarına, ilk harfi R olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
e) Bu fıkranın a, b, c, ç ve d bentlerinde sayılanlar dışında kalan organizasyonlara, ilk harfi V olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
(5) Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden üç aydan az süre için Türkiye’ye gelen ve amatör telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizciler, kendi ülkelerinden aldıkları çağrı işaretlerinin başına;
a) A sınıfı muadili belgeye sahip olanlar TA, B ve C sınıfı olanlar TB ön ekini,
b) Bulundukları bölge numarasını,
c) “/” (ayırma) işaretini ilave ettikten sonra oluşan çağrı işaretlerini kullanarak telsiz haberleşmesi yapabilirler.
(6) Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden üç ay ve daha fazla süre için geçici olarak Türkiye’ye gelen ve telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizcilere, ülkelerinden aldıkları belge sınıfına uygun, TA veya TB öneki ile başlayıp, bulundukları yerin bölge numarasını içeren ve son eki Z harfi ile başlayan üçlü harf grubundan oluşan çağrı işareti tahsis edilebilir.
(7) SOS ve Q harfi ile başlayan üçlü harf grupları çağrı işaretlerinde kullanılmaz.
(8) KEGM hizmet gereği son ek harf gruplarının tahsisini durdurabilir, kullanıma açabilir.
(9) Son eklerde üçlü grupların tamamen kullanılmasını müteakip dörtlü grupların verilmesine geçilebilir.

Belgenin yenilenmemesi, iptali veya ölüm ile organizasyonların feshi hallerinde çağrı işareti tahsis işlemleri

(1) Çağrı işaretlerinin;
a) Amatör telsizcilik belgesinin süresi sonunda yenilenmemesi,
b) Organizasyonun feshi, tasfiyesi veya yetkilisinin müracaatı üzerine iptal edilmesi,
c) Bölge değişikliği,
ç) KEGM tarafından belge veya çağrı işaretlerinin iptali,
d) Sahibinin kullanmaktan vazgeçmesi gibi hallerde on yıl süre ile tahsis edilmez.
(2) Çağrı işaretinin tahsis edildiği amatör telsizcinin ölümü veya vesayet altına alınması halinde, amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla, vasi ya da varislerden hak sahibi olduğunu belgeleyen, aynı bölgede ikamet eden ve eşdeğer amatör telsizcilik belgesi sahibi olan müracaatçıya bu çağrı işareti tahsis edilebilir.

Özel etkinlikler için geçici çağrı işareti tahsisi

(1) Amatör telsizcilik topluluğu ya da daha büyük bir kitleyi ilgilendiren özel gün ve durumlarda KEGM tarafından uygun görülmesi halinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre çağrı işareti tahsisi yapılır. Bu durumda özel günlere ilişkin olmak üzere ön ekten sonra rakam grubu verilebilir ve son ekte kısıtlama aranmaz.
(2) Talepler özel etkinlik tarihinden en az on gün önce KEGM’ne ulaştırılır.
(3) Özel etkinlikler için 60 güne kadar çağrı işareti tahsis edilebilir. Bu süre en çok 60 gün uzatılabilir.

Son ek tahsisi

(1) Amatör telsizcilere üç karakterli son ek tahsisi yapılır.
(2) Beş yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan iki karakterli, on yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan tek karakterli son ekler tahsis edilebilir.

Adres ve çağrı işareti değişiklikleri

(1) İkamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini üç ay içinde KEGM’ne bildirmek zorundadır.
(2) Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ikamet adresi farklı bir bölge içinde kalacak şekilde değişen amatör telsizciler/organizasyonlar ile faaliyet konusu değişen organizasyonlar amatör telsizcilik faaliyetlerine devam edebilmek için üç ay içerisinde müracaat ederek yeni çağrı işareti tahsisi ve belge yenilenmesi talebinde bulunmak zorundadır. Ancak mevcut çağrı işaretlerini değiştirmek istememeleri halinde ise; KEGM’ne bildirilmek kaydıyla, değişen bölge rakamını (/) işaretinden sonra eklemek koşulu ile mevcut çağrı işaretini kullanabilirler.
(3) Çağrı işaret değişikliği talepleri, bu madde ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri gözetilerek karşılanır.

Amatör telsizcilik belge sınıfları

(1) A sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(2) B sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(3) C sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar.

Amatör telsizcilik belgesinin düzenlenmesi

(1) Sınavda başarılı olanlar ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış, Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak yabancılara ve mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına belge verilmesi için aşağıdaki usuller uygulanır.
a) Amatör telsizcilik sınavında başarılı olan ve sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde;
1) İki adet fotoğraf,
2) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
3) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
4) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi,
5) 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru
ile başvuruda bulunanlara amatör telsizcilik belgesi verilir. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
b) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış ve Türkiye’de üç aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar;
1) Yazılı başvuru,
2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,
3) İki adet fotoğraf,
4) Oturma belgesi,
5) Pasaport fotokopisi,
6) Kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dokümanları,
7) Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla KEGM’ den sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan geçici amatör telsizcilik belgesi alırlar. Talep halinde bu süre altı aylık periyotlar halinde en çok bir yıl uzatılabilir. Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.
c) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
1) Yazılı başvuru,
2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,
3) İki adet fotoğraf,
4) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
5) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
6) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,
ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan ve asıl belge süresi dikkate alınarak düzenlenen geçici amatör telsizcilik belgesi verilir.
(2) Sınavı kazansalar dahi kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dördüncü kısmının dördüncü bölümü, altıncı bölümü ve yedinci bölümünde yazılı suçlardan, 216 ncı maddesinde yazılı halkı, sınıf, ırk din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar ve Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesinde yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca verilen amatör telsizcilik belgesinin süresi on yıldır.
(4) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış olup Türkiye’de daimi yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belgelerinin süresi dolduğunda talepleri halinde sınıfına uygun amatör telsizcilik belgesi düzenlenerek faaliyetlerine izin verilir.

Amatör telsizcilik belgesinin yenilenmesi

(1) Süresi biten belgenin yenilenmesi için;
a) Yazılı başvuru,
b) Süresi dolan belgenin aslı,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
d) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
e) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi
ile belge süresi bitiminden önceki altı ay içinde başvurulur.
(2) Belgenin kayıp veya tahrip olması ya da bölge değişikliği gibi nedenlerle yenilenmesi için;
a) Yazılı başvuru,
b) Tahrip olan belgenin aslı veya kayıp beyanı,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi
ile başvurulur.
(3) Süresi dolan belge sahipleri yenileme işlemi yapılıncaya kadar amatör telsizcilik faaliyetlerinde bulunamazlar.
(4) Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar, geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre müracaatta bulunurlar.
(5) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre müracaatta bulunurlar.
Amatör telsizcilik belgesini düzenleme ve yenileme ücreti
(1) Belge almak ya da yenilemek isteyenlerden Yönetim Kurulunca belirlenen belge düzenleme veya yenileme ücreti alınır.
Kısa Dalga Dinleyici (SWL) belgesi nasıl düzenlenir ?
Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL)
SWL belgesi düzenleme ve çağrı işareti tahsisi
(1) Kısa dalga dinleyici belgesi, kısa dalga dinleme cihazlarını kullanarak haberleşme yapan tarafların görüşmelerini haberleşme kayıt defterine kaydeden ve bu istasyonlara SWL kartı göndermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına süresiz olarak verilir. Kısa dalga dinleyici belgesi sahipleri bu amaçla kullandıkları radyo alıcıları için, alıcılarının teknik özelliklerini belirtir bir dilekçe ile KEGM’e başvururlar.
(2) Kısa dalga dinleyici belgesi sahiplerine KEGM tarafından çağrı işareti verilir. Çağrı işareti:
a) TA ön eki,
b) Bulunduğu bölge numarası,
c) Bulunduğu ilin trafik kod numarası,
ç) Üç rakamlı sıra numarası, olmak üzere dört kısımdan meydana gelir.
(3) Kısa dalga dinleyici belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi ücrete tabi değildir.
Yasaklanan uygulamalar nelerdir ? - Belgem iptal olabilirmi ?
Amatör Telsizcilik Haberleşmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Yasaklanan uygulamalar
(1) Aşağıda belirtilen uygulamaların yapılması yasaktır.
a) Amatör telsiz istasyonunun, herhangi bir maddi çıkar, vaat veya bir bedel karşılığı kullanılması,
b) Amatörlere ayrılan frekans bantlarında müzik, radyo ve televizyon yayınlarının yapılması,
c) Afet ve acil durum haberleşmesi ve eğitim haricinde, amatör telsizcilik belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,
ç) Üçüncü şahıs mesajlarının para, ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,
d) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,
e) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması,
f) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin üçüncü şahıslara kullandırılması,
g) Amatör telsiz istasyonlarının kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,
ğ) Amatör radyo bant planı haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması,
h) Amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi bittiği halde haberleşme yapılması,
ı) Afet ve acil durum haberleşmesinde ilgili kurum tarafından yapılacak yönlendirme haricinde; amatör telsizcilik belgesinin izin verdiği frekans bandı, güç ve emisyon tiplerinin dışında haberleşme yapılması.
(2) Amatör telsizcilik belgesine sahip kişiler amatör radyo band planında belirtilen ve izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekans bantlarında çalışmak zorundadırlar.
Amatör telsizcilik belgesinin iptali
(1) Amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti;
a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen yasaklamalara aykırı davranışların tespiti,
b) Amatör telsizcinin bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı eylemleri nedeniyle hüküm giydiğinin tespiti,
halinde iptal edilir.
(2) Bu madde hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen organizasyonların çağrı işareti ve sorumlu operatöre verilen amatör telsizcilik belgesi iptal edilir.
(3) Organizasyonların feshi veya tasfiyesi halinde belgeleri ve çağrı işaretleri iptal edilir.
(4) Akredite derneklerce uygunsuz davranışları saptanan amatör telsizcilerin isimleri, delilleri ile birlikte dernek yönetim kurulunun kararı üzerine KEGM’ne bildirilir.

 

 

open cheat women married men who cheat with men
click open read here
online online married looking to cheat
click go click
women cheat husband link My boyfriend cheated on me
gps locator online spyware cell phone spyware on cell phones
how can i terminate my pregnancy go abortion surgery
  Bu konuya (0) yorum yapıldı  Yorumları Gör  Yorum Yaz